DOBRO DOŠLI U ČIST BAR

radimo zajedno sa vama za bolji kvalitet življenja
Komunalne djelatnosti Bar

O društvu

Djelatnost Društva i način  obavljanja poslova  utvrđeni su  Zakonom o komunalnim djelatnostima  (Sl.list RCG 12/95)  i Odlukom o izmjenama Odluke o organizovanju DOO "Komunalne djelatnosti" ( Sl.list RCG - Opštinski propisi br.31/89, 12/91, 17/92  i  24/95 ).

DOO "Komunalne djelatnosti" Bar sa sjedištem u Baru, Bulevar  Revolucije Kula A,  registrovano je u centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 08.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ( Sl.list RCG br.6/02 ), kao ustanova ( reg.br. 8:0004044/001 ).

Osnivač Društva je jedinica lokalne samouprave (Opština  Bar ),pa shodno tome sredstva kojim raspolaže  DOO Komunalne djelatnosti  imaju karakter državne svojine .

Djelatnosti  Društva preciznije su definisane Odlukom SO Bar o komunalnom uređenju grada  Sl.l. RCG 23/07,   i to :

 • održavanje komunalne higijene gradskih i prigradskih javnih površina uključujući i odvoz komunalnog otpada sa istih,
 • odvoz komunalnog otpada po osnovu ugovora sa korisnicima komunalnih usluga koji obavljaju  privrednu djelatnost,
 • odvoz komunalnog otpada za vlasnike, odnosno korisnike usluga, iz domena stanovanja (kolektivnog i individualnog vida stanovanja),
 • ekološka sanitacija – uklanjanje lutajuće stoke, pasa i mačaka; uništavanje komaraca; čišćenje  kanala,
 • održavanje putne signalizacije,
 • pružanje pogrebnih usluga i održavanje grobalja,
 • održavanje i organizacija prometa na gradskoj i prigradskim tržnicama (Bar, Sutomore, Virpazar, Ostros ),
 • organizacija prometa na pijacama mješovite robe ( Bar, Sutomore, Čanj ),
 • upravljanje i pružanje usluga na Autobuskoj stanici  Bar,
 • stanične usluge na autobuskoj  stanici,
 • održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina ; novi zasadi; rasadnička proizvodnja
 • održavanje javne rasvjete  i proširivanje mreže na seoskom području
 • obavljanje drugih poslova koji nam se povjere od strane Osnivača ili na zahtjev drugih korisnika naših usluga.

Sektori u Društvu

DOO Komunalne djelatnosti obavlja poslove koji su organizovani po sektorima i to:

Komunalni sektor posluje sa tri radne jedinice:

 • RJ Čistoća
 • RJ Ekološka sanitacija
 • Reciklažni centar

U sastavu Sektora Zelenilo posluju dvije radne jedinice:

 • RJ Zelenilo
 • RJ Rasadnik

U sastavu Sektora javne usluge posluju dvije radne jedinice:

 • RJ Pogrebne usluge
 • RJ Tržnice

U sastavu Stambenog sektora posluju dvije radne jedinice:

 • RJ Stambeni servis
 • Građevinsko-zanatski poslovi

U Sektoru Putevi i Javna rasvjeta posluju dvije radne jedinice:

 • RJ Putevi
 • RJ Javna rasvjeta

U sastavu Sektora Saobraćajne usluge posluje jedna radna jedinica:

 • RJ Autobuska stanica

U sastavu sektora Mehanizacija posluju tri radne jedinice:

 • RJ Vozni park
 • RJ Održavanje
 • "Pauk" služba

DOO "Komunalne djelatnosti" Bar


Ž.R.

DOO Komunalne djelatnosti Bar

HIPOTEKARNA BANKA 520-20130-19

Kako do nas...

Poslovni centar Kula "A", Rista Lekića, Bar

Naš tim

No coding skills required to create unique sites. Customize your site in real-time and see the results instantly.

Mark Anthoney

CEO, Google Inc

Amanda Robert

CTO, Yahoo Inc

Robert Brown

CEO, Linkedin Inc

Mark Anthoney

CEO, Google Inc

Amanda Robert

CTO, Yahoo Inc

Robert Brown

CEO, Linkedin Inc

DOO "Komunalne djelatnosti" Bar

Leave your description and we start the engine.Don't worry,you can cancel anytime

DOO Komunalne djelatnosti Bar

Poslovni centar Kula "A", Rista Lekića, Bar

Subscribe to our Newsletter: